Regulamin Płatności, RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Definicje

Fundacja – Fundacja w Duchu Miłości, ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin, Organizacji pożytku publicznego (OPP), której sprawozdania finansowe dostępne są pod adresem https://fundacjawduchumilosci.pl/sprawozdania-finansowe/. KRS 0000571057, REGON 362233867, NIP 7123299371.
Dane kontaktowe: ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin, email: monikadema10@gmail.com, pomoc@fundacjawduchumilosci.pl, tel. 882 044 123, 733 089 777.
Dotpay – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych,
Cel darowizny – cel darowizny jest określny na stronie https://fundacjawduchumilosci.pl/chce-pomoc/. Znajduje się w jednym z 6 pól opisujących cel na który zbierane są środki. Cel ten pokrywa się z opisem przelewu realizowanym przez Serwis Dotpay. Każdy cel ma włany, indywidualny link, który przekierowuje bezpośrednio na stronę Serwisu. Cel oraz nazwa przelewu powinna być taka sama na stronie www.fundacjawduchumilosci.pl. Jest to jedynie miejsce na stronie www.fundacjawduchumilosci.pl, poprzez które można dokonać płatności na rzecz Fundacji poprzez Serwis Dotpay,
Waluta darowizny – walutą darowizny jest złoty (zapis zł lub PLN) – podstawowa jednostka monetarna w Polsce.
Płatność – spełnienie przez Darczyńcę na rzecz Fundacji świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay i Serwisu w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Darczyńcą a Fundacją. Płatność może być dokonana poprzez przelew bankowy. Fundacja nie przyjmuje poprzez Serwis płatności z kart.
Rozliczenia – wszystkie rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay, w którym Darczyńca może dokonać Płatności,
Stronia Fundacji – strona Fundacji w Duchu Miłości: www.fundacjawduchumilosci.pl
Darczyńca – osoba dokonująca wpłaty na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu,
Dzień Roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy,
Regulamin – niniejszy regulamin,
Umowa – umowa zawarta na podstawie Regulaminu,
Strona/ Strony Umowy – odpowiednio Dotpay lub Darczyńca pojedynczo lub łącznie.

§1 ZASADY DZIAŁANIA PŁATNOŚCI

1. Darczyńcy wyraża wolę zapłaty Fundacji za pośrednictwem Serwisu poprzez wybranie w Stronie Fundacji opcji „Płatność Dotpay”.
2. Darczyńcy, po przekierowaniu na strony internetowe Serwisu, wybiera formę Płatności dostępną w Serwisie (Przelew luk Blik).
3. Płatność jest dostępna dla Fundacji w czasie do 15 minut od momentu otrzymania przez Dotpay potwierdzenia dokonania Płatności od Instytucji Pośredniczącej, a w przypadku metod płatności, gdzie potwierdzenia takie nie są przesyłane, od momentu uznania rachunku bankowego Dotpay kwotą Płatności. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wiąże Dotpay pod warunkiem poprawnego dokonania Płatności przez Darczyńcę.
4. Płatność następuje na podstawie umowy Darczyńcy z Fundacją oraz umowy Darczyńcy z Instytucją pośredniczącą. Przekazanie przez Dotpay płatności Fundacji następuje na zasadach określonych w umowie pomiędzy Dotpay a Fundacją.
5. Płatności identyfikowane są na podstawie numeru Transakcji generowanego przez Serwis.
6. W przypadku podania przez Darczyńcę niepełnych danych Transakcji, Serwis dołoży wszelkich starań, aby poprawnie zweryfikować oraz wykonać zlecenie Płatności.
7. W przypadku braku możliwości poprawnego wykonania zlecenia Płatności z powodu podania przez Darczyńcę niepełnych danych, niezbędnych do dokonania Płatności, Serwis wstrzyma przekazanie Płatności Fundacji i podejmie próbę kontaktu z Fundacją i/lub z Darczyńcym, celem określenia dalszego postępowania. W przypadku braku możliwości określenia dalszego postępowania, środki przekazane podczas dokonywania Płatności, a nie przekazane Fundacji z powodu podania przez Darczyńcępodczas dokonywania Płatności niepełnych danych, zostaną zwrócone Darczyńcy z potrąceniem kwoty 1 PLN tytułem zwrotu wydatków Dotpay. Serwis dołoży wszelkich starań niezbędnych do określenia dalszego postępowania oraz poprawnej realizacji Płatności.
9. Jeżeli Dotpay otrzymał środki na wykonanie Płatności z naruszeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 1-5 Regulaminu, Dotpay zwróci Darczyńcy środki pieniężne otrzymane celem dokonania Płatności, z potrąceniem kwoty 1 PLN tytułem zwrotu wydatków Dotpay.
10. Jeżeli Dotpay otrzymał środki pieniężne dla celów wykonania Płatności w wysokości wyższej niż wymagana, Dotpay zwróci Darczyńcy nadwyżkę tych środków, z potrąceniem kwoty 1 PLN tytułem zwrotu wydatków Dotpay.
11. Jeżeli kwota zwrotu, o którym mowa w ust. 8, 9 lub 10 nie przekracza 1 PLN, zwrot dokonywany jest po uiszczeniu zaliczki w kwocie 1 PLN tytułem zwrotu wydatków Dotpay.
12.Darczyńcy o każdej Płatności zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu elektronicznego.

§2 DOSTĘPNOŚĆ PŁATNOŚCI

1. Z Płatności mogą korzystać Darczyńcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. O możliwości skorzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Darczyńcą a Fundacją, umowa pomiędzy Darczyńcą a Instytucją pośredniczącą oraz umowa pomiędzy Dotpay i Fundacją.

§3 NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE PŁATNOŚCI DOTPAY

1. Serwis nie może być wykorzystywany do wpłaty na cele, który nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawa osób trzecich.
2. Darczyńcy nie może dostarczać przez Dotpay i Serwis treści o charakterze bezprawnym.
3. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.
4. Serwis nie może być wykorzystywany do dokonywania Płatności za pomocą instrumentu płatniczego:
a. nieważnego lub zastrzeżonego, lub
b. wykorzystywanego przez osobę nieuprawnioną, lub
c. wykorzystywanego przez osobę niedysponującą kompletnymi danymi identyfikacyjnymi tego instrumentu, lub
d. co do którego Dotpay podjął uzasadnione podejrzenie jego nieuprawnionego użycia.
5. Darczyńcy zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu do dokonywania Płatności:
a. z pominięciem zasad zlecania Płatności obowiązujących w Serwisie, lub
b. z pominięciem indywidualnego uprzedniego inicjowania każdej Płatności w Serwisie, lub
c. naruszających postanowienia Regulaminu, lub
d. naruszających przepisy prawa.
6. Każde zdarzenie naruszające obowiązujące przepisy prawa może zostać ujawnione przez Dotpay odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania i właściwej Instytucji pośredniczącej, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Zdarzenie o takim charakterze może zostać wprowadzone do systemu monitorowania nadużyć Serwisu. W przypadku naruszenia przez Darczyńcę przy korzystaniu z Serwisu przepisów prawa, Dotpay jest uprawniony do odmowy Darczyńcy dokonania Płatności zleconych po naruszeniu przez niego tych przepisów.
7. Jeśli w ramach Płatności doszło do nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, Darczyńcy zgłasza tę okoliczność wydawcy tego instrumentu i odpowiednim organom, zgodnie z umową z tym wydawcą i obowiązującymi przepisami prawa. Roszczenia Darczyńcy w związku z nieuprawnionym użyciem instrumentu płatniczego określa umowa Darczyńcy z Instytucją pośredniczącą oraz obowiązujące przepisy prawa.

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dotpay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które Darczyńcy podejmuje z Fundacją. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Fundację, Darczyńcy zwraca się z reklamacją do Fundacji, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą Fundacji.
2. W przypadkach, w których niezbędne okaże się wszczęcie procedury reklamacyjnej, Darczyńcy zobowiązany jest do:
a. wszczęcia procedury reklamacyjnej w Fundacji przed wszczęciem procedury reklamacyjnej u Dotpay, jeżeli zachodzą przesłanki wszczęcia procedury reklamacyjnej w Fundacji,
b. wszczęcia procedury reklamacyjnej u Dotpay przed wszczęciem procedury reklamacyjnej w Instytucji pośredniczącej, jeżeli zachodzą przesłanki wszczęcia procedury reklamacyjnej u Dotpay.
3. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu środków pieniężnych Darczyńcy do Dotpay przez Instytucję pośredniczącą wynikłe z okoliczności, za które Dotpay nie ponosi odpowiedzialności. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Darczyńcy wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Darczyńcę z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W celu prawidłowego wykonania Płatności za pośrednictwem Serwisu, Darczyńcy jest zobowiązany do podania pełnych danych wymaganych przez Instytucję pośredniczącą, której zleca przekazanie Dotpay środków na dokonanie Płatności, zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie, chyba że Dotpay automatycznie określa treści tego zlecenia. Darczyńcy zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych zlecenia wydanego Instytucji pośredniczącej, za pośrednictwem której Darczyńcy przekazuje Dotpay środki na dokonanie Płatności, jeżeli Dotpay nie ustala automatycznie treści polecenia rozliczeniowego.
5. Dotpay nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Płatności z powodu wystąpienia siły wyższej lub jeżeli brak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Płatności wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§5 REKLAMACJE

1. Reklamacje Darczyńcych dotyczące Płatności w Serwisie rozpatruje Dotpay.
2. Darczyńcy może złożyć Dotpay reklamacje dotyczące Płatności:
a. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3
pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
b. ustnie – telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty
w siedzibie Dotpay,
c. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl 3. Darczyńcy obowiązany jest zgłosić Dotpay pocztą elektroniczną, faksem, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl, listem poleconym lub przesyłką kurierską stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Płatności oraz inne nieprawidłowości dotyczące Płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z odpowiednich przepisów. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej w terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń Darczyńcy wobec Dotpay w związku z niezgłoszoną nieprawidłowością.
4. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Płatności, przesłane przez Darczyńcę do Dotpay zawierać
powinno przynajmniej:
a. numer Transakcji,
b. kwotę Transakcji,
c. datę Transakcji,
d. numer zamówienia
e. numer rachunku nadawcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz e-przelewami,
f. numer rachunku odbiorcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz e-przelewami.
5. W celu otrzymania odpowiedzi na reklamację w formie papierowej, Darczyńcy zobowiązany jest podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego swój adres korespondencyjny do wysyłki odpowiedzi. Niezależnie od podania adresu korespondencyjnego, Darczyńcy może w każdej formie złożyć wniosek o przesłanie odpowiedzi na reklamację drogą poczty elektronicznej.
6. Dotpay zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi Darczyńcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Dotpay podejmować będzie starania, aby odpowiedź była udzielona w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Dotpay przekaże Darczyńcy informację dotyczącą przyczyn opóźnienia, okoliczności które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz termin jej rozpatrzenia, nie dłuższy niż 60 dni od otrzymania reklamacji.
7. Dotpay udziela Darczyńcy odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, na adres korespondencyjny podany przez Darczyńcę w treści zgłoszenia reklamacyjnego. Na wniosek Darczyńcy Dotpay udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną.
8. Dotpay może samodzielnie zakwestionować Płatność, jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Kupującego. Uprawnienie Dotpay do zakwestionowania Płatności wygasa w terminie 15 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością posiadacza instrumentu płatniczego.
9. Darczyńcy będący Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z możliwości zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
10.Roszczenia w związku z wykonaniem umów zawartych pomiędzy Fundacją a Darczyńcym, w których Darczyńcy spełnia świadczenie za pośrednictwem Serwisu, Darczyńcy winien zgłosić bezpośrednio do Fundacji.

§6 DANE OSOBOWE

1. Dotpay staje się administratorem danych osobowych Darczyńcy przekazanych przez Fundację bądź podanych bezpośrednio przez Darczyńcę. Jest to co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– realizacja Umowy (świadczenie jednorazowej usługi płatniczej), a jej wykonanie bez danych osobowych Darczyńcy jest niemożliwe,
– przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na Dotpay jako krajową instytucję płatniczą, prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych Darczyńcych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 8-10 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (art. 10 Ustawy o usługach płatniczych).
3. Dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej celów i obowiązków ustawowych.
4. Darczyńcy może żądać od Dotpay dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Dotpay.
5. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych Darczyńcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.
3. Do Płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu przez nie konsumentów nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie pozostałe przepisy prawa z wyjątkiem wyłączonych zgodnie z niniejszym ustępem.
4. Darczyńcy będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na podstawie Regulaminu bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Prawo odstąpienia nie przysługuje od Umowy wykonanej całkowicie na żądanie Darczyńcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. Dotpay ponosi wobec Darczyńcy odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Płatności lub jej niewykonanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych.
6. Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich prawa i zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
7. Językiem stosowanym w relacjach z Darczyńcym jest język polski albo język angielski.

RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

DROGI UŻYTKOWNIKU, W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja w Duchu Miłości, ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie prace, związanych z pomocą kierowaną do podopiecznych naszej Fundacji.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
1. Dane pochodzące z 1% – o ile została na to wyrażona zgoda w PIT
2. Dane pochodzące z przelewów DOTPAY realizowane poprzez stronę na wybrane cele.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?
1. Dane przetwarzane są w celach Fiskalnych.
2. W celu ewentualnych innych roszczeń.
3. W celu prowadzenia korespondencji z Darczyńcą, wysyłania podziękowań za wsparcie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Twoje dane są przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres Fundacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?
Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że będąc osobą prywatną wystąpiłeś o fakturę imienną, wówczas dane te zostały udostępnione w celu księgowym i fiskalnym.

JAKIE MASZ PRAWA?
W związku z przetwarzaniem przez Plackarnię Twoich danych przysługuje Ci wiele uprawnień:

• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Plackarnia je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania;
• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Fundację odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacjawduchumilosci@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres Fundacji:
Fundacja w Duchu Miłości, ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin
POLITYKA COOKIES
Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies.

I. SŁOWNIK POJĘĆ
1. Administrator – Fundacja, Monika Demczuk, Lublin, ul. Bursztynowa 17, 20-576 Lublin
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową, działającą w domenie: www.fundacjawduchumilosci.pl/
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu.
6. Fundacja – Fundacja w Duchu Miłości.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

A. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
B. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. Pliki Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do celów Marketingowych.

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu
3 Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. JAK WYŁĄCZYĆ COOKIES W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE?
Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allowcookies
• Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allowcookies
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042